Dražba

 • Dražba: 
  Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby. Dobrovoľné dražby sú vykonávané v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý medzi iným upravuje základné povinnosti účastníkov dražby tak ako ich ďalej uvádzame pre Vašu informáciu.
   
 • Informácie pre dlžníkov a dotknuté osoby 

  V zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. sa za dotknuté osoby považujú najmä dlžník, záložca (vlastník predmetu záložného práva), nájomca, užívateľ predmetu dražby na základe iného ako nájomného vzťahu, iný záložný veriteľ, ktorého záložné právo viazne na predmete dražby, alebo osoba oprávnená z vecného bremena. V prípade, že Vám bola doručená zásielka našej spoločnosti v súvislosti s plánovanou dražbou je pravdepodobné, že naša spoločnosť Vás pokladá za dlžníka, resp. dotknutú osobu. Dovoľujeme si Vám týmto odporučiť aby ste v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali našu spoločnosť a informovali sa. Sme si vedomí, že v rámci výkonu dražobnej činnosti prichádza k rôznym životným situáciám, a tak pristupujeme ku každému prípadu s náležitou starostlivosťou. V prípade výkonu dražby z poverenia veriteľa vnímame jej realizáciu a samotný prevod vlastníckeho práva ako krajné riešenie, ktorému môže dlžník aj po začatí výkonu stále predísť. Za týmto účelom naša spoločnosť výrazne odporúča dlžníkom a záložcom, aby reagovali na zasielané zásielky a komunikovali s našou spoločnosťou, prípadne so svojim veriteľom a snažili sa vyriešiť danú situáciu pred samotnou dražbou.

  V zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. si týmto zároveň dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na Vám uložené zákonné povinnosti:
 • povinnosť poskytnutia súčinnosti pri ohodnocovaní predmetu dražby 

  Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby (§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z.).
   
 • povinnosť poskytnutia všetkých potrebných informácii 

  Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z.).
   
 • povinnosť sprístupniť nehnuteľnosť pre záujemcov o kúpu predmetu dražby

  Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby. Ak je predmetom dražby vec, určí dražobník termín obhliadky predmetu dražby s ohľadom na umiestnenie veci. (§ 13 ods1 zákona č. 527/2002 Z.z.)
   
 • povinnosť odovzdania predmetu dražby

  Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 (byt, dom, inú nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho časť), predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
   
 • Informácie pre účastníkov dražby 

  Účastník dražby: 

  osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú. Tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom. Účastníkom je ďalej štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená. 

  Účastníkom dražby nemôže byť osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Taktiež Nikto nesmie ani dražiť za tieto osoby. Rovnako nesmú byť Účastníkom osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, a aj osoby, ktoré nezložili dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka. Účastníkom nemôže byť ani dlžník ani manžel dlžníka.
   
 • Podmienky účasti na dražbe:

  a) pre občana alebo fyzickú osobu:
 • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na miesto konania dražby
 • spôsobom uvedením v oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe zložiť dražobnú zábezpeku v požadovanej výške, alebo zložiť dražobnú zábezpeku priamo na dražbe do pokladne dražobníka
 • predložiť zástupcom dražobníka na dražbe doklad totožnosti a potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky

  b) pre právnickú osobu:
 • štatutárny zástupca, člen štatutárneho zástupcu, alebo splnomocnený zástupca, ktorý sú oprávnení konať za účastníka dražby sa musia dostaviť v stanovenom termíne a čase na miesto konania dražby
 • spôsobom uvedením v oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe zložiť dražobnú zábezpeku v požadovanej výške, alebo zložiť dražobnú zábezpeku priamo na dražbe do pokladne dražobníka
 • predložiť zástupcom dražobníka na dražbe doklad totožnosti a doklad preukazujúci právo konať v mene právnickej osoby, predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky 

  Účastník dražby môže byť zastúpený splnomocneným zástupcom, ktorý sa preukazuje splnomocnením, podpísaným splnomocniteľom.. 

  Prípadným záujemcom o ktorúkoľvek dražbu si dovoľujeme odporučiť, aby sa pred samotným konaním dražby spojili zo zástupcom dražobníka a osobne sa informovali o podmienkach účasti na dražbe.

 • Informácie pre bytové spoločenstvá a správcov