O nás

REAL AUCTION, spol. s r.o. bola založená za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

V zmysle uvedeného zákona je REAL AUCTION, spol. s r.o. schopná vykonávať speňaženie majetku a následné uspokojovanie pohľadávok veriteľov a to či už súkromných osôb alebo právnických osôb. Spoločnosť REAL AUCTION, spol. s r.o. vykonáva dražby či už na základe návrhu veriteľov z titulu zmluvného alebo zákonného záložného práva, alebo z titulu návrhu vlastníkov hnuteľných alebo nehnuteľných vecí o ktoré je eminentný záujem, a ktoré môžu predajom vo forme dražby priniesť vlastníkovi väčší zisk.

Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je veľmi aktuálna pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Sme kolektívom profesionálov a kvalifikovaných zamestnancov a sme pripravení riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Našim cieľom je poskytovanie kvalitných služieb v rámci výkonu dražobnej činnosti. Dbáme na zákonný postup s prihliadnutím na individualitu jednotlivých dražobných prípadov. Pri výkone našej činnosti zabezpečuje informovanosť o predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dražbe najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky ako aj zákonom stanovených foriem oznámenia. Túto formu informovanosti a propagácie poskytujeme pre klientov bez nároku na odplatu. Máme za to, že v prípade využitia našich služieb sme klientovi schopní poskytnúť ako široké odborné znalosti týkajúce sa dobrovoľných dražieb, tak aj naše skúsenosti s predajom nehnuteľností a výkonom záložných práv za účelom uspokojenia pohľadávok.